◎ MI CABLE HEATER 의 규격표 (사용온도 : MAX 450℃)
 

  파이프 재질 : COPPER-INCKEL

Resistance range

Outer diameter

0.16 Ohm/m

0.25 Ohm/m

0.4 Ohm/m

0.63 Ohm/m

1.00 Ohm/m

1.60 Ohm/m

4.9mm

4.4mm

4.0mm

3.7mm

3.4mm

3.2mm

        ◎ MI CABLE 히터는 히터재질이 동과 니켈의 합금
           으로 된 재질로 되어 있으며 가늘고 유연하다.
           밴딩가공이 용이하여 복잡한 공간에도 설치가 가능하다.

            중화학 탱크,파이프라인 가열
            반도체 장비 가스 파이프라인 가열
            열매유 연료유 파이프 라인 가열
            집진기,싸이로 호퍼가열
            기타 파이프 라인 가열

 

 

  와트 밀도 : 50w/m

      Length
        (m)               W                V AC           Part No.

25.7
32.0
41.0
51.0
65.0
81.0

1285
1600
2050
2550
3250
4050

230
230
230
230
230
230

24000257
24000320
24000410
24000510
24000650
24000810

  와트 밀도 : 70w/m

    Length
      (m)             W              V AC        Part No.

22.0
27.0
34.5
43.0
55.0
68.0

1540
1890
2415
3010
3850
4760

230
230
230
230
230
230

24100220
24100270
24100345
24100430
24100550
24100680

 

 

    ◎ MI CABLE HEATER 의 규격표 (사용온도 : MAX 800℃)
 

  파이프 재질 : COPPER-INCKEL

Resistance range

Outer diameter

0.16 Ohm/m

 0.25 Ohm/m

0.40 Ohm/m

0.63 Ohm/m

1.00 Ohm/m

1.60 Ohm/m
2.50 Ohm/m
4.00 Ohm/m
6.30 Ohm/m
10.0 Ohm/m

6.5mm

5.6mm

5.0mm

4.5mm

4.1mm

3.8mm
3.6mm
3.2mm
3.2mm
3.2mm

     ◎ MI CABLE 히터는 히터재질이 스텐레스로 된
          재질로 되어 있으며 가늘고 유연하다.
          밴딩가공이 유연하여 복잡한 공간에도 설치가 가능하다.

            중화학 탱크,파이프라인 가열
            반도체 장비 가스 파이프라인 가열
            열매유 연료유 파이프 라인 가열
            집진기,싸이로 호퍼가열
            기타 파이프 라인 가열

 

 

  와트 밀도 : 100w/m

 Length
   (m)        W      V AC    Part No.

7.2
9.1
11.5
14.5
18
23
29
36
46
57.5

720
910
1150
1450
1800
2300
2900
3600
4600
5750

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

25000072
25000091
25000115
25000145
25000180
25000230
25000290
25000360
25000460
25000575

  와트 밀도 : 200w/m

 Length
   (m)        W      V AC    Part No.

5.1
6.5
7.7
10.3
12.7
15.5
20.3
25.5
32.5
40

1020
1300
1540
2060
2540
3100
4060
5100
6500
8000

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

25100051
25100065
25100077
25100103
25100127
25100155
25100203
25100255
25100325
25100400

  와트 밀도 : 250w/m

 Length
   (m)        W      V AC    Part No.

4.6
7.3
9.2
12
14
18
23
29

1150
1812
2300
2875
3500
4550
5750
7250

230
230
230
230
230
230
230
230

25200046
25200072
25200092
25200115
25200140
25200182
25200230
25200290

 

 

    ◎ MI CABLE HEATER 의 규격표 (사용온도 : MAX 1000℃)
 

  파이프 재질 : INCOLOY

Resistance range

Outer diameter

0.16 Ohm/m

 0.25 Ohm/m

0.40 Ohm/m

0.63 Ohm/m

1.00 Ohm/m

1.60 Ohm/m
2.50 Ohm/m
4.00 Ohm/m
6.30 Ohm/m
10.0 Ohm/m

6.5mm

5.6mm

5.0mm

4.5mm

4.1mm

3.8mm
3.6mm
3.2mm
3.2mm
3.2mm

      ◎ MI CABLE 히터는 히터재질이 인코로이로 된
          재질로 되어 있으며 가늘고 유연하다.
          밴딩가공이 용이하여 복잡한 공간에도 설치가 가능하다.

            중화학 탱크,파이프라인 가열
            반도체 장비 가스 파이프라인 가열
            열매유 연료유 파이프 라인 가열
            집진기,싸이로 호퍼가열
            기타 파이프 라인 가열

 

  와트 밀도 : 100w/m

 Length
   (m)        W      V AC    Part No.

7.2
9.1
11.5
14.5
18.0
23.0
29.0
36.0
46.0
57.5

720
910
1150
1450
1800
2300
2900
3600
4600
5750

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

26000072
26000091
26000115
26000145
26000180
26000230
26000290
26000360
26000460
26000575

  와트 밀도 : 200w/m

 Length
   (m)        W      V AC    Part No.

5.1
6.5
7.7
10.3
12.7
15.5
20.3
25.5

1020
1300
1540
2060
2540
3100
4060
5100

230
230
230
230
230
230
230
230

26100051
26100065
26100077
26100103
26100127
26100155
26100203
26100255

  와트 밀도 : 250w/m

 Length
   (m)        W      V AC    Part No.

4.6
7.3
9.2
11.5
14.0
18.2
23.0

1150
1812
2300
2875
3500
4550
5750

230
230
230
230
230
230
230

26200046
26200072
26200092
26200115
26200140
26200182
26200230